Άγγελος Ν. Μανίνος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων

1) ISO 9001, ISO 27001, GDPR, ISO 22000, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, ΥΑ ΔΥ8δ/1348/2004, HACCP, CE, Covid-Shield, Penetration Test, SoA!
2) Προστασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, κανονισμός προσωπικών δεδομένων GDPR!
3) Κατευθυντήριες γραμμές χονδρικής πώλησης φαρμάκων, security plan, ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΥΑ ΔΥ8δ/1348/2004, γνωστοποίηση προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ!
4) Χαρτογράφηση φαρμακαποθήκης, διαχείριση του κινδύνου για την ποιότητα των φαρμάκων, on line συστήματα θερμοκρασίας.
5) Καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εκτίμηση κινδύνων, μελέτες, περιβαλλοντικές μετρήσεις, άδειες λειτουργίας.
6)  Έλεγχος Τρωτών Σημείων Δικτύου (Penetration Test).