Διαδικασία πιστοποίησης ΕΝ 15224 & ISO 9001 και αδειοδότηση των Μονάδων IVF
Διαδικασία πιστοποίησης Τραπεζών Κρυοσυντήρησης
Για την πιστοποίηση και αδειοδότηση απαιτούνται τα κάτωθι:
 • ορισμός υπεύθυνου ποιότητας,
 • καταγραφή και απεικόνιση των εγκαταστάσεων,
 • εγχειρίδιο ποιότητας,
 • διαδικασίες λειτουργίας εξοπλισμού,
 • καθήκοντα ανά θέση εργασίας,
 • κατευθυντήριες γραμμές,
 • εκθέσεις και αναφορές προς την ΕΑΙΥΑ (Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής),
 • αρχεία δοτών,
 • πληροφορίες για τον τελικό προορισμό του γεννητικού υλικού, των γονιμοποιημένων ωαρίων,
 • τεκμηρίωση δεικτών ποιότητας,
 • ανάλυση επικινδυνότητας,
 • διαδικασία αντιμετώπισης και κοινοποίησης σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων και αντιδράσεων,
 • διαδικασία εσωτερικών επιθεωρήσεων,
 • αρχεία διαχείρισης μη συμμορφώσεων, παραπόνων ή/και καταγγελιών.