Οργάνωση άδεια φαρμακαποθήκης

1) Πυρασφάλεια, άδεια, εγκαταστάσεις, επιφάνεια φαρμακαποθήκης

2) Κατευθυντήριες γραμμές πώλησης φαρμάκων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καλλυντικών, συμπληρωμάτων διατροφής

3) Διαδικασίες

4) Χαρτογράφηση φαρμακαποθήκης

5) Διαχείριση του κινδύνου για την ποιότητα φαρμάκων

6) Εκπαίδευση εργαζομένων

7) Εσωτερικές επιθεωρήσεις

8) Διορθωτικές ενέργειες

9) Συντήρηση εξοπλισμού

10) Μετρήσεις θερμοκρασίας, on line θερμοκρασία WiFi (alerts, alarms with SMS)

11) Καταγραφή μετρήσεων

12) Ανασκόπηση (παραπόνων, καταγγελιών, διορθωτικών ενεργειών, μη συμμορφώσεων, ευκαιριών, απειλών, κ.α.).