1. Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων: Ο Άγγελος Ν. Μανίνος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 του Κανονισμού 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

2. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

2.1 Δεδομένα επικοινωνίας: δηλαδή πληροφορίες που υποβάλλει υποψήφιος πελάτης για να επικοινωνήσει μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, δ/νση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, θέμα επικοινωνίας).

2.2 Δεδομένα εκτέλεσης υπηρεσιών ή δραστηριότητας: δηλαδή πληροφορίες για την εκπλήρωση υπηρεσιών τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης όπως εκπόνηση συστημάτων διαχείρισης, μελέτες, καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, πιστοποιήσεις, κ.α.).

3. Ο σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων: Η συλλογή των δεδομένων γίνεται για: α) την εκπλήρωση των σκοπών των κανόνων καλής τεχνικής και τέχνης, τους κανονισμούς, τα πρότυπα και τις αντίστοιχες απαιτούμενες διαδικασίες, γ) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, δ) τη φορολογική νομοθεσία, ε) την έρευνα ικανοποίησης των αναγκών και απαιτήσεων των πελατών και στ) την αποστολή ενημερωτικών πληροφοριών.

4. Cookies: Χρησιμοποιούμε cookies για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Cookies επιδόσεων (Google analytics) συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν τον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων. Στην περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να απενεργοποιήσει τη χρήση των cookies, μπορεί να πληροφορηθεί από τις κάτωθι (δεν είναι εξαντλητικές) ιστοσελίδες.

4.1     Firefox https://support.mozilla.org/el/kb/diagrafh-cookies-gia-afairesh-plhroforiwn?redirectlocale=en-US&redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored

4.2     Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

4.3     Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=el

5. Αποδέκτες των δεδομένων: Αποδέκτες των δεδομένων είναι ο Άγγελος Ν. Μανίνος και οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του.

6. Προστασία των δεδομένων: Ο Άγγελος Ν. Μανίνος δεσμεύεται να τηρεί εχεμύθεια, το απόρρητο, να μη στέλνει σε τρίτους δεδομένα χωρίς την άδεια του πελάτη. Επίσης ο Άγγελος Ν. Μανίνος λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των δεδομένων και των εγκαταστάσεων και συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Κανονισμού 979/2016/ΕΕ.

7. Χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων: Τα δεδομένα δραστηριότητας διατηρούνται όσο χρειάζεται για την εκπλήρωση των σκοπών που ορίζονται στη παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, εκτός και αν απαιτείται μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης από την ισχύουσα νομοθεσία.

Δεδομένα επικοινωνίας επισκεπτών χωρίς να υπάρχει συνέχεια συνεργασίας διατηρούνται για τρεις μήνες.

8. Τα δικαιώματα των υποκείμενων επεξεργασίας:

8.1 Ο πελάτης έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα.

8.2 Ο πελάτης έχει δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

8.3 Ο πελάτης έχει δικαίωμα διαγραφής ή δικαίωμα στη λήθη. Μπορεί να ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο η διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εφόσον δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους άνω αναφερόμενους σκοπούς ή να ανακαλέσει την συναίνεση του.

8.4 Ο πελάτης έχει δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων.

8.5 Ο πελάτης έχει δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

8.6 Ο πελάτης έχει δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων ως προς την επεξεργασία. Επίσης έχει δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των δεδομένων του.

9. Άσκηση δεδομένων των υποκειμένων επεξεργασίας δεδομένων: Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα του μέσω γραπτού αιτήματος στον Άγγελο Ν. Μανίνο στην ταχυδρομική δ/νση Παπαρρηγοπούλου 6 & Στυμφαλίας 1, τκ 12132, Περιστέρι Αττικής ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση angelom@otenet.gr.

Ο/Η υπεύθυνος/η επεξεργασίας δεδομένων θα απαντήσει άμεσα εντός ενός μήνα ή στην περίπτωση πολλών αιτημάτων ή λόγω δυσκολίας ή πολυπλοκότητας του αιτήματος, ο ενδιαφερόμενος θα ενημερωθεί άμεσα εντός τριάντα ημερών για την παράταση άλλων δύο μηνών. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την διόρθωση ή την τροποποίηση των δεδομένων δεν απαιτείται η υποβολή αιτήματος.

10. Ο υποκείμενος στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων έχει δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (contact@dpa.gr), αν θεωρεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.